Головна сторінка
 
 

 

«ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОХІМІЯ І ГІДРОЕКОЛОГІЯ»

про збірник

З М І С Т

ІСТОРИЧНІ ТА ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ

архів розділу (573Kb)

Хільчевський В.К. Розвиток гідрохімічних і гідроекологічних досліджень в Україні

Алексеевский Н.И. Новые тенденции в области гидрологии и гидрологического образования

Закревський Д.В., Хільчевський В.К. Гідрохімічні дослідження в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Здзіслав Міхальчик. Навчання і географічні дослідження в інституті наук про землю Університету Марії Кюрі-Склодовської в Любліні

Тімченко В.М., Оксіюк О.П. Методичні засади управління станом екосистем та якістю води зарегульованих ділянок річок

Жукинский В.М., Оксіюк О.П., Чернявська А.П., Верниченко Г.А. Основні положення “Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України”

Гребінь В.В. Гідролого-гідрохімічне районування: історія та сучасний стан

Hans-Juergen Liebscher. Bundesanstalt für Gewässerkunde – BFG

Самойленко В.М. Основи системного гідроекологічного районування територій

Осадчий В.І. Використання методів експериментальної гідрохімії і геоінформаційних технологій для оцінки стану та прогнозування якості поверхневих вод

Маринич В.В. Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра

Клебанов Д.О. Басейн річки Дунай: становлення і розвиток гідролого-гідрохімічних досліджень та їх основні напрямки

Щербак В.І., Ковальчук Л.А., Майстрова Н.В. Методологічні основи моніторингу біоти природних вод

Ободовський О.Г. Концептуальні положення гідроекологічної оцінки прояву руслових процесів

Шуляренко І.П. Екологічні аспекти руслоформування малих річок (аналіз проблеми)

Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах

Самойленко В.М., Мовчан К.Л. Критерії ефективності системи гідроекологічного моніторингу

Сніжко С.І. Дефініція гідрохімічної системи за функціонально-геосистемним принципом та її математична формалізація

Тамайчук А.Н. Опыт применения учения о водных массах к районированию Мирового океана

Рудько Г.І., Аляб’єва В.В. Наукові основи регіонального прогнозу руйнівних паводків та небезпечних геологічних процесів у Закарпатті

Andrzej Jagusiewicz. Regional legal framework for combating transboundary pollution

Гребінь В.В., Хільчевський В.К. Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Хільчевський В.К., Ободовський О.Г., Гребінь В.В. Значення гідрологічних і гідроекологічних дисциплін у підготовці географів

 

ГІДРОЛОГІЯ, ВОДНІ РЕСУРСИ

архів розділу (2 442Kb)

Гопченко Є.Д., Романчук М.Є. До побудування нової нормативної бази в галузі максимального стоку на річках України

Галущенко О.М. Водні баланси і водні ресурси України

Вишневський В.І. Вплив антропогенного фактора на стік найбільших річок України

Бойко В.М. Обгрунтування параметрів формули швидкості руслового добігання весняного стоку в басейні р.Сейм

Лобода Н.С. Восстановление рядов естественного годового стока на основе разложения его полей по естественным ортогональным функциям (на примере юго-западной части Украины и Молдовы)

Маляж Р., Новак В., Проскурняк М., Андрейчук В. Русловий алювій Черемошу

Баранник В.А. Непараметрический метод интервальной оценки интегральных гидрологических показателей

Бойко В.М., Кульбіда М.І. Гідрологічний аналіз високого тало-дощового паводку на Закарпатті у березні 2001 р. та проблеми оперативного прогнозування

Будник С.В. Оценка режима склонового стока при снеготаянии

Вахрушев Б.А. Конденсаційна складова підземного живлення річок і джерел Кримсько-Кавказького карстового регіону

Галущенко М.Г., Ромась І.М. Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України)

Дубняк С.С. Аналіз існуючих підходів до районування водосховищ та пропозиції по його удосконаленню

Ехнич М.П., Коваленко Л.Б. Кинематическая структура потока в условиях антропогенного воздействия

Завадский А.С., Чалов Р.С. Общие и региональные закономерности меандрирования равнинных широкопойменных рек

Зузанський М.Б. Гідрологічні дослідження заболочених і перезволожуваних земель (результати і перспективи)

Ковальчук І.П. Водні ресурси, гідрологічний режим річок та озер регіонального ландшафтного парку “Прип’ять – Стохід”

Козловський Б.І., Білоус Й.М. Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях

Ободовський О.Г., Онищук В.В., Цайтц Є.С., Гребінь В.В., Коноваленко О.С., Рябокрис Ю.О., Козицький О.М. Гідроморфологічний аналіз руслових процесів р.Тересви

Овчарук В.А. Особенности формирования максимального стока весеннего половодья в условиях юга лесостепной зоны Украины (по материалам Нижнедевицкой ВБС)

Паламарчук М.М., Закорчевна Н.Б. Підтоплення земель на півдні України

Ющенко Ю.С. Дослідження русла р.Прут на ділянці розвитку водозаборів м.Чернівці

Сніжко С.І., Купріков І.В. Багаторічна мінливість стоку основних річок басейну Чорного моря

ГІДРОХІМІЯ, ЯКІСТЬ ВОДИ

архів розділу (580 Kb)

Осадча Н.М., Осадчий В.І. Особливості формування хімічного складу поверхневих вод України у 2000 р

Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р.Дніпро

Линник П.М., Васильчук Т.О. Гумусові речовини та їх роль у процесах комплексоутворення и детоксикації у водосховищах Дніпра

Зубенко И.Б. Роль донних отложений в самоочищении водохранилищ Днепра

Лисенко О.М., Трохименко О.М., Набиванець Б.Й., Сухан В.В., Зуй М.Ф. Візуальний експресний тест-моніторинг іонів деяких токсичних елементів у водах

Барановська О.В., Барановський М.О. Екологічний стан підземних вод Чернігівської області

Васильчук Т.А., Клоченко П.Д., Бусыгина О.В. Роль биогенных и органических веществ в формировании качества воды некоторых притоков Днепра

Забокрицька М.Р. Гідрохімічний режим і якість води основних приток річки Західний Буг у межах Волинської області

Закревський Д.В., Шевчук І.О. Стік хімічних компонентів з території Українського Приазов’я

Линник Р.П., Запорожець О.А. Розрахункові та експериментальні методи дослідження співіснуючих форм кобальту і нікелю у воді водосховищ Дніпра

Лозовіцький П.С. Методичний підхід до визначення якості природних вод і заходів з її поліпшення при використанні для зрошення грунтів чорноземного типу

Малиш К.А. Природні фактори формування ресурсів та хімічного складу джерельних вод

Медведев О.Ю. Гидрохимическая обстановка на Сасыкском водохранилище

Мельник В.Й. Порівняльна характеристика якості річкових вод в межах Рівненської області за інтегральними показниками

Мисковець І.Я. Особливості зміни хімічного складу підземних вод в умовах господарської діяльності (на прикладі західного Полісся)

Мольчак Я.О. Раціональне використання малих річок Волині, їх охорона і оцінка якості води

Пелешенко В.І., Тімченко О.В. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва

Плазій Є.Д. Вплив донних відкладів на кисневий режим водосховища в зимовий період

Ромась М.І. Про хімічний склад донних відкладів у водних об’єктах районів АЕС

Савицький В.М., Шевчук І.О., Пелешенко В.І. Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу

Сніжко С.І., Середа К.А. Характеристика стану досліджень та вмісту біогенних речовин у воді річок України

Сніжко С.І., Боднарчук Т.В. Репрезентативність показників якості води як індикаторів забруднення

Хільчевський В.К., Бойко О.В. Гідролого-гідрохімічна характеристика озер і ставків території м.Києва

Фесюк В.О. Водно-господарський комплекс м.Луцька – модель сучасного стану водокористування міст і його впливу на оточуюче середовище

Харченко О.М. Шляхи забруднення гідрологічної сітки при добуванні нафти і газу і заходи по їх охороні (на прикладі прилуцького нафтопромислового району)

Хільчевський В.К., Аксьом С.Д. Оцінка впливу гіпсового карсту на стік хімічних речовин у верхній частині басейну Дністра

Хільчевський В.К., Савицький В.М., Манукало В.О., Чайковська Н.М. Про державний моніторинг якості річкових вод басейну Тиси в паводковий період

Яцюк М.В. Оцінка якості води басейну Самари в умовах техногенного впливу

Набиванець Ю.Б., Кленус В.Г., Бєляєв В.В., Каглян О.Є. Гідрохімічна характеристика та вміст радіонуклідів у воді річок Ірша та Возня (Житомирська область)

Пелешенко В.І., Савицький В.М., Шевчук І.О., Приймаченко Н.В. Вміст і динаміка нафтопро-дуктів, фенолів і синтетичних поверхнево-активних речовин в річкових водах басейну Горині

ГІДРОЕКОЛОГІЧНІ ТА ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

архів розділу (410 Kb)

Жукинський В.М. Кількісна оцінка екологічної шкоди та екологічного ризику стосовно якості поверхневих вод

Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біоекосистем

Васенко О.Г. Екологічні аспекти водоохоронної діяльності в теплоенергетиці

Аніщенко Л.Я., Свердлов Б.С., Чураєвська Н.М., Нуждіна С.Ф. Оцінка впливу поверхневого стоку на продукційно-деструкційні процеси у водотоках для цілей екологічної експертизи гідротехнічних об’єктів

Астрова Н.Г., Зелінський І.П., Моісеєва Л.В., Автров В.В. Основи раціонального використання та охорони водних ресурсів

Гайдай С.В. Вплив атомних електростанцій на гідрологічні об’єкти

Емельянова Л.В. Популяционный мониторинг как основа определения состояния водных экосистем

Каглян О.Є., Кленус В.Г., Беляєв В.В., Яблонська Л.І., Юрчук Л.П. Радіонуклідне забруднення вищих водяних рослин вдойм зони відчуження Чорнобильської АЕС

Калениченко К.П. Оценка влияния биогенных элементов (азота и углерода) на бактериопланктон природных вод

Курило С.М. Формування водного стоку і міграція стронцію-90 у малий водотік

Матчинская С.Ф., Пилигин Ю.В. Потенциальные возможности трансформации вещества и энергии биотой Каневского водохранилища (на примере популяции Limnodrilus udekemianus claparede)

Машина В.П. Оценка влияния добычи песка на развитие микро- и мезобентоса Каховського водохранилища

Пашкова О.В. Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу

Протасов А.А., Силаева А.А., Кошелева С.И., Калиниченко Р.А. Оценка качества воды и характеристика планктона и бентоса водоема-охладителя Хмельницкой АЭС

Сабодаш В.М., Ткаченко В.О. Гідроекологічні аспекти аквакультури риб

Ситник Ю.М., Арсан О.М., Киричук Г.Є., Янович Л.М. Еколого-токсикологічні дослідження межиріччя Прип’яті та Стоходу

Стеценко Л.И., Демченко Л.И. Влияние сбросных пресных вод на зоопланктон Тендровского залива Черного моря

Тавров Ю.С. Мінливість розподілу і співвідношення радіоактивної забрудненості між ланками екосистем водойм Полісся та півночі Лісостепу

Цапліна К.М. Функціональні показники занурених рослин водосховищ в різних гідрологічних та гідрохімічних умовах

Чернявська А.П. Екологічна оцінка та встановлення екологічних нормативів якості води стосовно Десни в межах України

Шевцова Л.В., Яворський В.Ю. Макрозообентос устъевых участков притоков Десны

Шевцова Н.Л., Яблонская Л.И. Особенности развития фитопланктона некоторых водоемов припятского бассейна до и после аварии на ЧАЭС

Широкая З.О., Волкова Е.Н., Беляев В.В., Карапыш В.П. Динамика радиоактивного загрязнения высших водных растений Киевского и Каневского водохранилищ

Шовкун Т.М. Високоякісна вода – як умова збереження здоров’я людини (на прикладі Чернігівської області)

Якушин В.М., Щербак В.І., Головко Т.В., Лінчук М.І., Каленіченко К.П. Гідроекологічна характеристика Київської ділянки Канівського водоймища

Гуменюк Г.Б., Грубінко В.В. Сезонна міграція міді, кобальту, кадмію та свинцю в екосистемі Тернопільського ставу

Карпова Г.А. Стадии развития остаточных водоемов устьевой области Днепра и особенности их зарастания высшей водной растительностью

 

ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

архів розділу (498 Kb)

Ляшенко Д.О., Руденко Л.Г., Разов В.П. Досвід створення серії карт “Комплекс природо-охоронних заходів, що забезпечує екологічне оздоровлення басейну Дніпра” на основі застосування геоінформаційних технологій

Дезірон О.В. Конструктивно-географічні аспекти удосконалення управління водними ресурсами

Савицька О.В. Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем Голосіївського лісу

Абу Фараш Юсеф Абдулахман Комплексное картографирование водообеспечения в условиях засушливых территорий (на примере Иордании)

Бортник С.Ю., Тімофєєв В.М., Погорільчук Н.М. Роль структурного фактору у формуванні озер та боліт (на прикладі території Волинського Полісся)

Закревський Д.В. Про вплив природних чинників на винос солей річками

Мартинюк В.О., Ільїн Л.В. Ландшафтознавче картографування озерно-річкової басейнової геосистеми

Мирон І.В. Ландшафтно-гідрологічна просторова класифікація басейну Десни (в межах України)

Моргоч О.В., Явкін В.Г. Особливості мезомасштабних проявів атмосферних процесів в межах гірських країн (на прикладі Українських Карпат)

Погорільчук Н.М. Аналіз басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем у вирішенні гідрогеологічних питань

Рыбалова О.В., Анисимова С.В. Проблемы защиты малых рек от истощения и загрязнения

Сакевич А.М., Погорільчук Ю.І. Дослідження стану природно-гідротехнічних систем в басейні Дніпра з метою оптимізації природокористування

Тітова С.В. Картографічні дослідження радіоекологічної ситуації – атлас Поліського району

Хільчевська І.Г., Любіцева О.О. Охорона навколишнього природного середовища у ФРН та стан українсько-німецького співробітництва у цій сфері

Ковтонюк О.В. Гідроморфоструктурний аналіз центральної частини Українського щита

Комлєв О.О. Басейнові історико-динамічні морфолітосистеми: палеогідродинамічні реконструкціїі екологічні експертизи водогосподарських проектів

Огородник И.Н. Особенности формирования и развития неблагоприятных природных процессов (водная эрозия, селевые паводки и др.) в юго-восточном Крыму

<< на попередню

 


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua