Conferences Головна сторінка
 
 

 

ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Геологія

Випуск 17 (2000 рік.)

( 22, 23 )

Попова Л.В., пошукач

Палеоекологічний аналіз угрупувань дрібних ссавців придніпров'я (пізній плейстоцен-голоцен)

В роботі представлено реконструкцію природних умов території Придніпров’я в пізньому плейстоцені і голоцені на основі вивчення якісного і кількісного складу мікротеріофауни і просторово-часового розподілу її екологічних угрупувань. Показана роль долини Дніпра в формуванні пізньоплейстоценової і голоценової теріофауни.

Єгорова Т.М., канд. гeол.-мін. наук, провідний наук. співр.

Досвід детальних ландшафтно-геохімічних досліджень Житомирського полісся

На території полігону радіогеоекологічного моніторінгу "В'язівка" Ігнатпільського району Житомирської області виконано детальні ландшафтно-геохімічні дослідження, що містять: районування; сполучене опробування рослинності, грунтів, поверхневих вод, донних відкладів; визначення активності штучних радіонуклідів (137 Cs, 90Sr) та вмісту стабільних мікроелементів (Cu, Mo, Zn, Pb, Ni, Co, Cr, V, Mn); сполучений аналіз геохімічних полів з виділенням природної та техногенної їх складової. Впроваджено авторські методичні розробки питань комплексного екгеохімічного аналізу територій, що забруднені в наслідок Чорнобильської аварії 1986 року. Отримано кількісно-якісні параметри різних видів міграції у гомогенних складових геохімічних ландшафтів – органічній та механічній складових золи дикорослих злаків, генетичних горизонтах різноманітних грунтів, річкових водах та алювіальних відкладах.

Мандрик Б.М. доцент, кандидат геолого-мінералогічних наук,
Мокієнко В.І. асистент,
Мандрик А.М. науковий співробітник.

Гідрохімічний режим підземних вод в умовах впливу промислових приємств

На прикладі Нікопольського заводу феросплавів розглянуті собливості дослідження гідрогеохімічної обстановки на промплощадці та навколишніх територіях. На основі гідродинамічної моделі району вивчений баланс та шляхи міграції забруднюючих речовин у підземних водах. Встановлені ступінь та характер забруднення підземних вод в межах заводу та оцінений стан гідрогеохімічної обстановки на навколишніх площах.

 


Геологія

Випуск 18 (2000 рік)

Толстой М. І., проф.

Актуальні проблеми розвитку регіональних рекреаційних зон України, методологія їх геоекологічних досліджень

В статті наводяться відомості про загальний стан рекреаційного забезпечення країни, даються рекомендації щодо його розбудови, методологічні принципи регіональних геоеколо-гічних досліджень рекреаційних зон.

О.М. Іванік, канд. геол. наук, асист.

Аналітичний огляд та історія досліджень геоморфологічної будови дна та донних осадків приантарктичних морів Південного океану

В статті наводяться дані щодо історії досліджень геоморфології дна та складу донних осадків приантарктичних морів. Аналізуються існуючі свідчення з точки зору сучасних наукових позицій.

Мандрик Б.М., канд. геол.-мiн. наук
Кошляков О.І., канд. геол.-мiн. наук
Кириченко І.С., канд. геол.-мiн. наук

Особливості впливу розробки родовищ зернистих фосфоритів Волині методом свердловинного гідровидобутку на стан навколищнього середовища

Стосовно до ерлiфтно-монiторної схеми гiдровидобутку зернистих фосфоритiв запропонована методика режимних спостережень за рiвнем та якiстю пiдземних вод, а також за станом масиву гiрських порiд та просiданням поверхнi землi на родовищi та навколишнiх територiях.

Огняник М.С., д-р. геол.-мін. наук,
Брикс А.Л., канд. геол.-мін. наук.

З’ясування умов формування ресурсів підземних вод південно-західної частини Криму

У зв’язку з недостатньою вивченістю гідрогеологічних умов південно-західної частини Криму, дуже актуальним видається постановка питання про необхідність проведення натурних досліджень. Але й на існуючому матеріалі, за допомогою багатоваріантних обчислювальних експериментів, тобто шляхом математичного моделювання можна одержати корисні висновки щодо закономірностей формування підземних вод регіону та пошуків перспективних ділянок для організації додаткового водовідбору.

Мандрик А.М., науковий співробітник,
Католіченко С.В., інженер

Деякі аспекти оцінки ступеня захищеності підземних вод на прикладі Рубежано -Лисичанського полігону

За даними спостережень на Рубежано-Лисичанському дослідно-промисловому полігоні вивчені вплив гірськиих порід зони аерації, хімічного складу та мінералізації забруднюючих речовин, що надходять із поверхні, на захищеність нижчезалягаючих підземних вод.


Геологія

Випуск 19

Продайвода Г.Т.

Глобальна самоорганізація Землі

Розглядається глобальна самоорганізація природних процесів і вплив на неї техногенної діяльності людини. Сформульовані принципи запобігання екологічних катастроф.

Продайвода Г.Т., Вижва С.А.

Проблеми геофізичного моніторингу небезпечних природних і техногенних явищ

Розглядається сучасний стан геофізичних досліджень небезпечних природних і техногенних явищ на території України. Обгрунтована нова наукова парадигма активного геофізичного моніторингу. Пропонується комплексний підхід розв`язання проблеми шляхом розвитку фундаментальних і прикладних досліджень, підготовки професійно-орієнтованих фахівців та створення системи перепідготовки геофізиків.

Кендзера О.В

Стан та перспективи розвитку сейсмологічної служби України

Сейсмологічна служба України формувалася на протязі останніх ста років в рамках Академії наук. В статті описані склад, структура та сучасний стан сейсмологічної мережі, мета і підстави її діяльності. Сформульовано основні задачі сейсмологічної служби, які визначаються потребами захисту населення, важливих та екологічно небезпечних об'єктів від землетрусів та вторинних небезпечних явищ, що їх супроводжують. Надійне функціонування сейсмологічної служби необхідне для стабільного розвитку сейсмічних регіонів країни та забезпечення матеріалами спостережень фундаментальних досліджень в галузі фізики Землі. Наводяться приклади важливих результатів, одержаних на основі обробки матеріалів сейсмологічних спостережень, і приклади першочергових сейсмологічних задач. Показано проблеми, які стримують розвиток (понижують ефективність) сейсмологічної служби України, і пропонуються шляхи їх подолання.

Вижва С.А., Черніговцева О.Б.

Сучасні підходи до організації сейсмічного моніторингу як частини геофізичного моніторингу довкілля

В даній роботі наводиться і узагальнюється досвід щодо організації національних і міжнародних систем сейсмічних спостережень, описуються завдання і функції сейсмічного моніторингу, основні принципи функціонування розширених національних систем сейсмічного моніторингу, особливості організації систем сейсмічного моніторингу для об’єктів підвищеної екологічної небезпечності.

Курганський В.М., Андрущенко В.О., Тішаєв І.В.

Застосування сучасних технологій ГДС при вирішенні задач нафтової, інженерної геології та екології

Розглядаються деякі геологічні та екологічні задачі, вирішення яких базується на сучасних геофізичних методах дослідження свердловин.

Безсмертний А.Ф.

Геофізична інтерпретація схилових деформацій в межах розвитку зсувів на південному березі Криму

Розглянуті проблемні питання інженерно-геологічних робіт на етапі проектування протизсувних споруд на Південному березі Криму та запропоновані шляхи їх вирішення комплексом геофізичних методів. Результати праці показують, що визначені геофізичні параметри можливо використовувати як самостійний інструмент коли відбувається просторовий прогноз розвитку зсувних деформацій на схилах, а також для якісної оцінки фази напружено-деформаційного становища ґрунтового масиву по короткочасним геофізичним спостереженням.

Онищук І.І.

Особливості застосування геофізичних методів при геоекологічних дослідженнях в Дарницькому районі м. Києва

Розглядаються особливості методики геофізичних досліджень при вивченні техногенного забруднення грунтів та порід верхньої частини розрізу. Наведені геоелектричні параметри забруднених грунтів, дана характеристика комплекту спеціальних погоризонтних геофізичних карт.

Пігулевський П.Г., Свистун В.К., Слободянюк С.О., Тяпкін О.К.

Використання геофізичних методів при вирішенні задач техногенної безпеки в межах міських агломерацій

В умовах переходу до сталого розвитку техногенно-навантажених регіонів України на стику геологічних і технічних наук відбувається становлення нової наукової дисципліни - геофізики техногенної безпеки. Вже накопичений позитивний досвід вирішення питань геофізики техногенної безпеки як на регіональному рівні (стосовно до умов індустріального південного сходу України), так і на локальному (в межах міських агломерацій).

Гаврильцев В.Б., Рева М.В., Калькутін Ю.Г.

Актуальні питання розвитку методів електрометрії при вирішенні задач діагностики і моніторингу об’єктів, що знаходяться під катодним захистом

В роботі обговорюється методика аналізу даних електрометрії для оцінки захисного потенціалу компресорних станцій, підземних сховищ газу та трубопроводів. Обгрунтовується крок спостережень в методі виносного електроду та поперечного градієнту. Виконуються розрахунки залежності кроку спостережень від чутливості вимірювальної апаратури та розміру пошкодження.

Сухорада А.В.

Агрогеофізика – ідеологія, концептуальна основа, стан та перспективи розвитку

Викладені головні методологічні засади нової галузі прикладної геофізики – агрогеофізики. Визначено стан агрогеофізичних досліджень на ініціальному стані їх розвитку, присвяченому геофізичному переозброєнню грунтознавства.

Вижва З.О, Вижва С.А

Перспективи застосування статистичного моделювання випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції для організації геофізичного моніторингу

В роботі розглянута задача статистичного моделювання реалізацій випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції, яка може знайти застосування для організації геофізичного моніторингу. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, який побудований на основі одного узагальнення розкладу Котельникова-Шеннона випадкового процесу. Сконструйовано модель для випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції, які задаються своїми статистичними характеристиками.

Мусатенко С.І., Коломієць Г.І., Мусатенко Ю.С., Кіт О.О., Сліпченко О.С.

Вимірювальний та програмний комплекси для досліджень підземного поширення радіохвиль

Описуються вимірювальний та програмний комплекси для дослідження підземного поширення радіохвиль та можливі напрямки його застосування для вирішення задач екології та геофізики.


ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua