Актуальні проблеми екогеології України. Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 травня 1997 року

 Повний текст тез конференції (архів 133К)

 

ЗМІСТ

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ НАДР

1. Байсарович І. Нафтохімічне забруднення грунтів зони аерації в Україні.

2. Бент О., Іванчиков В. Екологічний ризик використання надр в Україні.

3. Бент О, Примушко С., Дудкіна С., Коваль Т. Державний кадастр вторинних мінеральних ресурсів та його екологічне значення.

4. Бухарєв В., Семенюк М., Степанов В. Екологічні аспекти захисту та раціонального використання надр України.

5. Галій С., Коржнєв М., Почтаренко В. Екологічні аспекти розвитку мінерально-сировинноі бази України.

6. Гожик А., Кошляков О. Основні засади створення системи локальних моніторингів стану довкілля при розробці родовищ корисних копалин.

7. Дмитрієв Е., Калиніченко О., Паранько І., Черновський М. Про стан екологічних проблем, що пов'язані з розробкою марганцевих руд України.

8. Коржнєв М., Галій С. Загальні аспекти створення раціональної системи екологічного регулювання в галузі охорони та раціонального використання надр України.

9. Курило М. Форми входження токсичних елементів в породах вугленосної формації Донбасу.

10. Курило М. Токсичні елементи у вугіллі центрального і східного Донбасу.

11. Люрин І., Киселевич Л., Белков С., Перехейда В. Залежність поширення важких металів і мікроелементів у зв'язку з природними умовами і техногенезом.

12. Мандрик Б., Мокієнко В. Особливості режиму ґрунтових вод на промислових територіях.

13. Мороз С. Методологічне підґрунтя екологічного прогнозування.

14. Огняних М., Гавловський С., Негода Ю., Шпак О. Оцінка умов забруднення нафтопродуктами значних водозаборів України.

15. Огняник М., Кошляков О., Мокієнко В. Програма створення системи гідромоніторингу в районі г.Гасфорт.

16. Огняник М., Лісничий В. Проблеми очищення грунтів зони аерації та підземних вод від гасу.

17. Панов Б., Васильченко В. Об одном из аспектов глобальной экологии.

18. Панов Б., Дудик А. Экологические аспекты разработки углей в Донбассе.

19. Параíько І., Пінська А., Коржнєв М., Черновський М. Фактори впливу на довкілля розробки Криворізького залізорудного басейну.

20. Рудько Г. Еколого-геологічні проблеми оптимізаціі гірничо-промислових комплексів Львівщини.

21. Рудько Г. Керований контроль стану геологічного середовища родовищ корисних копалин в межах зони контакту платформи з прогином.

22. Рудько Г., Кошіль М. Еколого-геологічні аспекти оцінки стану басейнових систем (на прикладі басейну р.Дністер).

23. Рудько Г., Консевич Л. Еколого-геологічна експертиза умов будівництва гідроенергетичних комплексів Карпатського регіону.

24. Шевченко О. Источники загрязнения природной среды Донбасса азотносодержащими соединениями.

25. Шевченко О. Эколого-гидрогеохимическое районирование Донбасса по уровню нитратного загрязнения.

26. Загороднюк П. Актуальні проблеми енергоресурсного забезпечення та національна безпека України.

27. Загороднюк П. Нафтовий бізнес - нова загроза екологічній безпеці Чорного моря

28. Загороднюк П., Качинський А. Основні цілі концепції "енергетичної безпеки" України.

29. Загороднюк П., Качинський А. Концепція аналізу ризику та проблема управління природними ресурсами в умовах конфліктів.

30. Сонкіна Г. Стратегія зменшення ризику раціонального використання природних ресурсів

 

ЧОРНОБИЛЬ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ ПОЛІССЯ І КАРПАТ

31. Бухарєв В., Скаржинсысий О., Степанов В., Семенюк М., Ніколаєнко В. До проблеми поховання РАВ в геологічних формаціях докембрію України.

32. Галецкий Л., Мельник И., М.Набока Оценка степени влияния состояния геохимических ландшафтов и величины миграционного коэффициента цезия-137 на комфортность проживания на территории Киевской области с применением ГИС.

33. Джепо А., Уссар К., Котух О. Радіогідрогеологічний моніторинг зони відчуження ЧАЕС.

34. Єгорова Т., Тимченко Ю., Толстой М., Дудкін В. Регіональні рекреаційні зони Українського Полісся, їх ландшафтні особливості і можливості раціонального використання.

35. Михайленко А. Можливості використання геоінформаційноі системи "MicroSlation" для цілей геоекологічного моніторингу.

36. Онищук І. Екогеофізичні методи при вивченні рекреаційних зон.

37. Сухорада А. Комплексний геоекологічний полігон "Південний Буг".

38. Толстой М., Єгорова Т., Тимченко Ю. Створення комплексного геоекоіпогічного моніторингу ірпінь-Бучансько-Ворзельськоі рекреаційної зони для забезпечення контролю за станом та динамікою техногенного забруднення.

39. Толстой М., Єгорова Т., Тимченко Ю. Чорнобиль та рекреаційні зони Українського Полісся.

40. Шевченко О. Використання сторонніх показників для радіологічної оцінки підґрунтових вод.

41. Шевченко О. Штучне дренування підґрунтових вод, як засіб керування радіоекологічною ситуацією на меліорованих землях Полісся.

ЗБЕРЕЖЕННЯ ГЕОЛОГІЧНИХ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНИ

42. Герасименко Н. Проблеми охорони геолого-ареологічних пам'яток на Україні.

43. Грабовський В., Дзендзелюк О. Забруднення радіоцезієм грунтів Шацького природного національного парку.

44. Гриценко В., ІщенкоА., Русько Ю., Шевченко В. Класифікація геологічних пам'яток України.

45. Комлєв О., Погорільчук Н. Можливості палеогеоморфології при вирішенні геоекологічних проблем України.

46. Матвиїшина Ж., Герасименко Н. Перспективи охорони пліоцен-плейстоценових геологічних пам'яток України.

47. Сливка Р. Проблеми вивчення екзогенних процесів в межах Карпатського ПНП.

48. Шевченко В., Павлов Г., Павлова Г. Геологічні пам'ятки та шкільний музей природи.

ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ГЕОЛОГІ

49. Багачев Р., Шевченко В. Локальные метасоматиты Никитовского рудного поля.

50. Володіна О., Дядюк І., Хоменко О., Ржаніцин В. Комплексна геолого-геофізична інтерпретація з використанням автоматизованих систем (на прикладі об'ємного картування Хухрінськоі площі).

52. Гасанов Ю. Петрохімічні типи плагіогранітоїдів Українського щита.

53. Гожик А., Толстой М. Раціональна методика аналізу петрофізичноі інформації при палеогеодинамічних дослідженнях і металогенічному прогнозі.

54. Грінченко В., Івахненко О., Сухорада А. Петромагнітна еволюція Майського золоторудного прояву (Український щит).

55. Попов С., Гузій М., Сухорада А. Ескіз петромагнітної моделі Сурожського золоторудного прояву (Приазов'я).

56. Жадан А., Сухорада А., Тютюник Д. Магнітні властивості грунтів України та деякі аспекти їх інтерпретації.

57. Жуков М. Геологічна інформатика: міф, лженаука чи актуальний науковий напрямок?

58. Жуков М., Теплюк В. Графічне супроводження статистичної фільтрації геологічних даних для розв'язання завдань металогенічного прогнозу.

59. Зінченко О. Генеральні закономірності варіацій величини K/Rb у гранитах і пегмптитах Волинського мегаблоку.

60. Зінченко О., Шумлянський Л. Шпінелеві метасоматити Коростенського плутону.

61. Костенко Н., Гасанов Ю., Толстой М. Загальні риси геохімічної спеціалізації гранітоїдів Українського щита.

62. Лазарева І. Про нову знахідку мікроклін-альбітових гранітів з цинвальдитом у Коростенському плутоні.

63. Лукієнко О. Структура Кривбасу з позицій тектонофаціального аналізу.

64. Лукієнко О. Динамометаморфічний аспект кліважу зон тектонічної течії гірських порід.

65. Лукієнко О. Гранітоідні протрузії та їх ознаки.

66. Лукієнко О. В'язкі розломи та методи їх виділення і вивчення.

67. Митрохін О. Про петрографічне значення базитовихксенолітів в основних породах Коростенецького плутону.

68. Молявко В., Зінченко О., Павлов Г., Шумлянський Л., Деревицька Л.

Геодинамика й еволюція базитового магматизму етапу стабілізації Українського щита.

69. Молявко В., Гасанов Ю., Зінченко О. Національний петрофонд України.

70. Мороз С., Іванік О. Проблемні ситуації в пізнанні седиментаційних обстановок океанічних басейнів

71. Павлов Г., Волощук В., Михайличенко О. Порівняльна характеристика гранітоїдів Бистріївського та Городського масивів.

72. Павлов Г., Молявко В., Зінченко О., Деревицька Л., Шумлянський Л.

Вулкано-плутонічні асоціації етапу стабілізації північно-західної частини Українського щита.

73. Павлова Г., Павлов Г., Молявко В., Шевченко В., Гасанов Ю., Жуков М.

Геоніка - геологічний аспект гомогенезу.

74. Продайвода Г. Екологічна безпека і глобальна еволюція Землі.

75. Сухорада А. Магнетизм та золото Українського щита.

76. Сухорада А. Оптимізація методики петрофізичних досліджень.

77. Сухорада А. Генетичнй аналіз в петрофізиці.

78. Балуч ²., Ôіалко О. Вивчення впливу глибини залягання на фільтраційні властивості гірських порід.

79. Шумлянський Л., Павлов Г. Базит-ультрабазитові плутонічні формації -пізньоороргенноі стадії етапу стабілізації північно-західної частини Українського щита.

80. Щербак Д., Шунько В. Хронологічна характеристика лужних метасоматитів Українського щита (УЩ).

81. Хміль Г. Кількісна оцінка рівнів загроз екологічній безпеці України.

82. Хміль Г. Інтегральний показник рівня екологічної безпеки України.

83. Хміль Г. Кластерний аналіз регіонів України за показниками головних загроз екологічній безпеці.

84. Н. Агаркова Моделювання структури зв'язаності елементів екосистеми України.

85. А. Качинський, С. Савченко Аналіз ризику науковий підхід до вивчення комплексного впливу антропогенних сполук на здоров'я людини із різних біогеохімічних середовищ.

  << на попередню


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua