Головна сторінка
 
 

 

Актуальні проблеми геології України.
Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 18 квітня 2002 року

[архів збірки 184 Кб]

 

ЗМІСТ

1. ГЕОЛОГІЯ

О. Андрєєва
Генетичні типи бентонітових родовищ України

І. Боцуляк
Глауконіт-кварцові піски крейди на прикладі Адамівського родовища в Ярмолинецькому районі Хмельницької області

Ю. Гасанов
Петрохімічні особливості ранньодокембрійських гранітоїдів Українського щита

В. Гаценко
Петрологія карбонатних порід Чемерпільського рудопрояву

В. Гриценко
Опорний розріз силуру-нижнього девону Поділля - геосайт міжнародного рівня

В. Гриценко
Формації силуру нижнього девону західного схилу Українського щита та стратиграфічні проблеми

В. Гриценко, І. Соколов, В. Ржаніцин, О. Таранюк
Канівські гори - унікальний ландшафтний комплекс на схилах Українського щита

Г. Заїка-Новацький
Геологічне картування архейських комплексів Українського щита (принципи і можливості)

Г. Заїка-Новацький
До проблем невизначеності стратиграфічного розчленування ранньодокембрійских метаморфічних утворень Українського щита

О. Іванік
Дослідження геоморфологічної будови дна як головний аспект вивчення біопродуктивності в межах Південного океану

Л. Киселевич
Альбські відклади правобережжя р. Бельбек (Крим)

Л. Киселевич
Особливості геологічної будови полігону геологозйомочної практики на правобережжі р. Бельбек (Крим)

Д. Кравченко
Мікроскопічні особливості ендербітів району р. Ятрань

М. Курило
Рудоносність чорносланцевих товщ

М. Курило
Стан і перспективи розвитку бази флюоритової сировини для металургійної промисловості України

І. Лазарева, С. Шнюков
Геохімічне моделювання в дослідженні потенційної рудоносності магматично-гідротермальних систем

О. Лукієнко
Тектонічна течія гірських порід з позицій синергетики

О. Лукієнко, Д. Кравченко
В'язкорозломна тектоніка Середнього Побужжя

О. Лукієнко, Д. Кравченко
Структурно-вікова шкала дислокаційної тектоніки Середнього Побужжя (за даними тектонофаціального аналізу)

О. Михайліченко
Деякі методичні аспекти динамічної петрохімії

О. Михайліченко, М. Жуков
Застосування засобів інформаційної системи "Фільтр" для моделювання петрохімічної еволюції гранітоїдів північно-західного району Українського щита

В. Михайлов
Металогенія золота протерозойських зеленокам'яних структур

В. Нестеровський
Про необхідність створення концепції підготовки спеціалістів геологічного профілю Вищою школою України

В. Нестеровський, О. Вакуленко
Викопні рештки представників типу Molluska у колекціях Геологічного музею Київського Університету

Г. Остапенко, Г. Павлов, В. Грінченко, В. Куц
Експериментальне моделювання анатексису в блоках ендербітів, біотит-амфіболового гнейсу та двупіроксенового сланцю в умовах водного та водно-вуглекислого тиску

Л. Осьмачко
Осипенківський гранодіоритовий масив як вторинна структура

Г. Павлов, О. Павлова
Роль малоамплітудних зсувних деформацій у контролі докембрійських золоторудних родовищ

В. Приходько
Мінералогічний склад кори вивітрювання Жежелівського родовища первинних каолінів

В. Ржаніцин, О. Іванік
Особливості прояву зсувних процесів в межах Канівського Придніпров'я

О. Рибак
До питання підвищення вірогідності прогнозів нафтогазоносності об'єктів при використанні аерокосмометодів

М. Толстой, А. Гожик, Н. Костенко, Ю. Гасанов
База даних "Фізичні властивості гранітоїдів Українського щита"

М. Толстой, Н. Костенко
Особливості розподілу рідкісних і рудних елементів в гранітах рапаківі Українського щита

М. Толстой, Н. Костенко
Про регіональну геохімічну зональність гранітоїдних комплексів Українського щита

О. Шабатура
Виділення петрофізичного типу гранітів Східного Приазов'я

М. Шевченко, А. Фіалко, Ю. Сухомлінов, А. Дроздовська, Г. Остапенко
Аутигенне утворення алмазів в експлозивних кімберлітових і лампроїтових трубках

В. Шевчук, О. Грінченко
Мікроструктурний аналіз у дослідженні рудних об'єктів Українського щита

О. Шевчук
Динаміка різноманіття спорово-пилкових спектрів із нижньокрейдових відкладів Причорноморської западини як показник кліматичних змін

2. ЕКОЛОГІЯ

О. Бабаєва
Вміст нітратів у грунтових водах гідрогеологічної станції Феофанія

В. Герасименко, В. Кірієнок, А. Сухорада
До питання про радіаційний стан деяких типових грунтів України (Київська та Вінницька область)

А. Гожик
Щодо розмежування понять "дослідно-промисловий видобуток" та "промислова розробка родовищ" в проектах видобутку корисних копалин

К. Довженко, Л. Попова, А. Сухорада
Екопедомагнітні дослідження - магнітометричні та біологічні аспекти проблеми

О. Левчик, В. Логвиненко, Т. Архіпова
Застосування ландшафтно-геохімічних досліджень в комплексі супутникової технології пошуку нафти і газу (на прикладі Дніпровсько-Донецької западини)

М. Огняник, М. Колісник, Ю. Загородній
Розробка системи моніторингу геологічного середовища в районі Дендрологічного парку "Софіївка" (м. Умань)

М. Огняник, В. Максимов , С. Диняк
Заходи по локалізації та ліквідації нафтохімічного забруднення в районі складу ПММ аеропорту "Бориспіль"

Н. Парамонова, Р. Гаврилюк
Одержання довільних гілок залежностей "насиченість - капілярний тиск" для двофазових систем флюїдів при вивченні забруднення геологічного середовища легкими нафтопродуктами

Ю. Тютюнник
Порівняльний аналіз атмосферного забруднення важкими металами міських ландшафтів Кривого Рога і Тернополя

Д. Хрущов, Н. Данишурка
Загальні принципи та критерії вибору ділянок і обсягів для розміщення підземних сховищ нафтопродуктів в соляних товщах

С. Шехунова
Особливості накопичення радіаційних дефектів у галіті соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини

3. ГІДРОГЕОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

Л. Ковальчук
Застосування термогазодинамічного методу для прогнозу родовищ нафти і газу та зон підвищеної газоносності на великих глибинах (на прикладах ДДз та Донбасу)

С. Корнєєнко
Особливості територій регіонального розповсюдження западинних морфоскульптур (блюдець) у зв'язку з їх раціональним освоєнням і ефективним використанням

С. Корнєєнко
Особливості фільтраційних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор'я

С. Корнєєнко
Вплив процесів гідроморфного оглеєння на мікроагрегатний і гранулометричний склад субаеральних лесових порід Північно-Західного Причорномор'я

В. Лісничий, З. Маслюкова, А. Барило, О. Фіалко
Оцінка ресурсної бази і технічно-доступного енергетичного потенціалу геотермальних джерел енергії України

Б. Мандрик, О. Кошляков, В. Мокієнко
Вивчення гідрогеологічних умов урбанізованих територій за допомогою постійно діючих гідрогеологічних моделей на прикладі м. Луганська

І. Мельничук, О. Кошляков, І. Байсарович
Проблеми підтоплення території України

О. Насєдкіна
Дослідження ролі коливання рівня ґрунтових вод в пересуванні легких нафтопродуктів в геологічному середовищі

4. ГЕОФІЗИКА

М. Гузій, А. Сухорада, С. Попов, Т. Науменко, Л. Коркошенко, К. Тяміна
Про деякі особливості тонкої структури аномального магнітного поля, створюваного грунтовим покривом України

І. Онищук
Геофізичні дослідження верхньої частини розрізу в районах екологічно небезпечних гідротехнічних споруд

А. Сухорада
Про створення магнітометричної технології пошуків металевих корисних копалин в межах Українського щита

І. Тішаєв
Особливості розрахунку елементів залягання гірських порід за даними шестиважильного шарового нахиломіра НП-6

 


 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua