Conferences Головна сторінка
 
 
ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

 

Географія

Випуск 48 (2002 рік)

Олійник Я.Б., Гетьман В.І.
Екологічний туризм на теренах національних природних парків і біосферних заповідників України в міжнародний рік екотуризму та гір


У роботі розкрито сутність екологічного туризму та його особливості національних природних парках і біосферних заповідників.

 

Пазинич В.Г., Пазинич Н.В.
Взаємопроникнення мас гірських порід в умовах застійних вод - як ландшафтоутворюючий фактор


В ландшафтах, які характеризуються незначною швидкістю руху підземних та поверхневих вод домінуючу роль, переміщення гірських порід може відбуватися за рахунок руху іонів та катіонів. Під час сезонних змін температур розчинені речовини з закономірною циклічністю будуть осідати в приворхневій зоні, що призводить до взаємопроникнення мас гірських порід, зменшенню їх загального об'єму та формування від'ємних форм рельєфу.

 

Удовиченко В.В.
Теоретико-методичні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу природокористування


Подано визначення та розкрито основні теоретико-методологічні положення ландшафтно-екологічного аналізу природокористування, основні напрямки та принципи його оптимізації для території Сумської області.

 

Кравець О.В.
Екологічна мережа як умова регіональної екологічної політики України


Розглянуті особливості екологічної мережі, яка відіграє важливу роль в регіональній екологічній политиці України і завдяки своїм новим якостям повинна посідати чільне місце в ній.

 

Мельничук І.В.
Зміни клімату в антропогені (за палеогеографічними даними)


Аналізується палеоклімат на протязі антропогену, дається прогноз його розвитку на найближчу і відділену перспективи.

 

Комлєв О.О., Погорільчук Н.М.
Мезозой-кайнозойський осадовий порив території Волино-Поділля та геоморфологічні моделі його організації


Розглянуті теоретичні та методичні аспекти вивчення організації частини геоморфолітосфери, сформованої протягом мезозой-кайнозойського етапу її розвитку. На основі концепції геоморфолітосфери і басейнового типу її організації пропонується і аналізується новий тип предметних (геоморфологічних) моделей осадового покриву території Волино-Поділля.

 

Волощук В.М., Бойченко С.Г.
Клімат - статистичний режим випадкових метеорологічних процесів


Розглянуто історію поняття "клімат" від античних часів до сьогодення. Обговорена обґрунтованість введення поняття "кліматичний статистичний ансамбль" та розглянуті питання побудови кліматичного статистичного ансамблю на прикладі статистичного аналізу середньомісячних приземних температур та місячних сум атмосферних опадів на території України за період 1960-1990 рр.

 

Буднік С.В., Хільчевський В.К.
Особливості моделювання гідрохімічних процесів у воді схилових водостоків


У роботі розглядаються основні тенденції зміни вмісту хімічних елементів у воді схилових водотоків, які повинні враховуватися при моделюванні гідрохімічних процесів.

 

Ромась М.І.
Особливості добової динаміки гідролого-гідрохімічних показників в воді водоймищ-охолоджувачів АЕС


Наведено результати експериментальних досліджень температури і гідрохімічних показників в воді водоймищ-охолоджувачів АЕС.

 

Вихованець Г.В.
Вплив довжини розбігу вітрового потоку на розвиток еолового процесу на піщаних берегах морів


Еолові процеси на піщаних берегах морів корінним чином різняться від еолових процесів у піщаних пустелях. Серед відмінних рис довжина розгону вітрового потоку, на протязі якої відбувається насичення вітропіщаного потоку до такого ступеня, що стає можливим зародження і зростання еолових форм рельєфу, в основному - дюн. Цей фактор вивчений слабкіше за інші, у тому числі й на берегах України. Отримсані результати істотно допоінюють розуміння механізмів формування еолового рельєфу на морських узбережжях.

 

Ободовський О.Г., Онищук В.В., Коноваленко О.С.
Руслоформучі витрати та класифікація паводків на гірських річках


На основі матеріалів багаторічних лабораторних і польових експедиційних досліджень руслових процесів гірських річок Українських Карпат викладені науково-методичні підходи щодо визначення руслоформуючих витрат та дається класифікація паводків.

 

Смирнов І.Г.
Геологістика як напрям з територіально-екологічної оптимізації логістичних систем


Розкривається сутність новітнього науково-практичниго напряму - геологістики, що формується нині на межі логістики та суспільної географії. Представлені об'єкт, предмет та метод геологістики. Подані та розкриті основні наукові категорії геологістики. Показане значення геологістики як наукового та бізнесового напряму, як функції господарського управління (у т.ч. в міжнародному аспекті) та як чинника сталого розвитку. Наведені приклади найбільших українських та світових логістичних фірм.

 

Білей А.В., Мезенцева Н.І., Мезенцев К.В.
Демогеографічні аспекти соціального розвитку Київського регіону


Проаналізовано фактори формування демогеографічної ситуаціїі та особливості розвтку процесів природного і механічного рузху населення в Київському регіоні.

 

Гладий О.В.
Історико-географічні аспекти розвитку Київської господарської агломерації


Розглянуто історичні аспекти формування і розвитку господарства та системи розселення Київської агломерації. Застосовано методику оцінки порогового розвитку великих міст.

 

Любіцева О.О., Пелешенко Н.В.
Осередок духовності


Розкрито істориико-культурну роль Київського будинку вчителя.

 

Тітова С.В.
Аналіз формуваня та розвитку картографічного методу. Рівні дослідження за картами


Висвітлені етапи історичного становлення. формування та розвитку картографічного методу дослідження. Розкривається суть методології картографічного методу дослідження, основних методів та прийомів використання карт у наукових дослідженнях.

 

Білоус В.В., Боднар С.П.
Застосування графічного редактора AutoCad для вирішення прямої просторової засічки при картографуванні пам'ятників історико-культурної спадщини


Запропонована методика вирішення прямої геодезичної засічки в графічному редакторі AutoCAD з отриманням координат опорних точок з аналітичною точністю.

 


Випуск 49 (2003 рік)

Пістун М.Д., Олійник Я.Б., Гуцал В.О.
Регіональні особливості функціонування в Україні селянських (фермерських) господарств


Проаналізовано територіальну диференціацію функціонування фермерських господарств в Україні.

 

Дмитрук О.Ю., Уліганець С.І.
Ландшафтно-рекреаційна оцінка мінеральних вод Закарпаття


В статті аналізуються природно - ландшафтні умови, подається коротка історія вивчення та використання мінеральних вод Закарпаття, а також розроблена авторами картосхема ландшафтно-бальнеологічного районування Закарпатської області.

 

Романчук С.П.
Сакральні ландшафти Феофанії


Розглядаються сакральність, пейзажна естетичність, історико-культурна та природна цінність ландшафтів Феофанії, які роблять її значним туристсько-рекреаційним об"єктом Києва.

 

Гавриленко О.П.
Дослідження антропогенної трансформації сучасних ландшафтів України для цілей геоекологічного обґрунтування системи природоохоронних заходів


Розглянуті основні етапи геоекологічних досліджень для обгрунтування системи природоохоронних заходів в схемах і проектах природокористування. Розкрита роль ландшафтної карти та схеми ландшафтного районування території як основи для забезпечення сполучання галузевих матеріалів, що несуть цінну проектно-планувальну інформацію. Обгрунтована необхідність урахування ступеню антропогенної трансформації сучасних ландшафтів україни як основи для розробки системи природоохоронних заходів.

 

Міщенко А.М.
Географічна інформація та інформаційно-географічний простір


Розглянуто питання природи інформації та географічної інформації. Зроблено огляд підходів до поняття "інформаційний простір" та введено поняття "інформаційно-географічний простір території держави".

 

Комлєв О.О., Філоненко Ю.М.
Основні генетичні типи давнього рельєфу ранньо- та пізньокрейдового віку у межах Правобережжя Середнього Дніпра


У представленій статті зроблено короткий аналіз палеогеоморфологічних умов, які зумовлювали формування давнього рельєфу протягом ранньої та пізньої крейди. Названо і охарактеризовано основні генетичні типи давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров'я характерні для вказаних вікових діапазонів. Розглядалися генетичні типи рельєфу в межах окремих геотектонічних блоків, які складають досліджуваний регіон України.

 

Сніжко С.І.
Районування регіональної гідрохімічної макросистеми Житомирського Полісся


Представлені результати районування гідрохімічної системи Житомирського Полісся. За результатами проведеного кластерного аналізу виконано ієрархічне районування досліджуваної території.

 

Бойченко С.Г.
Особливості динаміки відносного вмісту метану в земній атмосфері


Розглянуто особливості динаміки метану в земній атмосфері - одного з основних парникових газів, внесок якого в сучасне антропогенне підсилення атмосферного парникового ефекту займає друге місце після вуглекислого газу. Проведено аналіз сезонно-широтного ходу відносного вмісту метану та його вікових коливань.

 

Паламарчук Л.В., Пірнач Г.М., Шпиг В.М.
Дослідження полів фронтальних хмар та опадів


Розглядається методика дослідження полів хмарності та опадів за допомогою діагностичної тривимірної чисельної моделі з регульованим рівнем просторового розділення. Обговорюються можливовості її практичного застосування.

 

Пясецька С.І.
Характеристика стоку річок гірської частини Криму в холодний період року


Наведено дані про стан стоку головних річок гірської частини Криму в місяці зимового та перехідних сезонів року. Показано існування тенденції до зростання природного стоку річок в холодний період року, а також збільшення величини його показників з висотою.

 

Ободовський О.Г., Гребінь В.В.
Деякі проблеми оцінки і управління водними ресурсами верхньої Прип'яті


Виконана оцінка водних ресурсів верхньої Прип'яті і розглянуті проблеми впливу на їхні кількісні показники водозабору в Дніпро-Бузький канал та меліорації земель. Запропоновані заходи по відновленню гідролого-екологічного режиму річки.

 

Лозовіцький П.С.
Вплив тривалого зрошення на валовий хімічний склад темно-каштанового ґрунту Каховської зрошувально системи


Розглянуто результати зміни вмісту валового хімічного складу і мікроелементів у ґрунтах Каховської зрошувальної системи в умовах 27 річного зрошення.

 

Сілевич С.А.
Використання фізико-хімічних властивостей важких металів для вирішення проблемних питань їх моніторингу


У статті розглянуті проблемні питання моніторингу важких металів у басейні Дніпра

 

Іщук С.І., Гладкий О.В.
Умови формування і фактори територіальної організації Столичної господарської агломерації


Розглянуто умови формування і фактори територіальної організації столичних господарських агломерацій.

 

Мезенцева Н.І.
Київський регіональний ринок праці


Розглянуто основні складові Київського регіонального ринку праці в ядрі і на локальних ринках праці. Виявлено основні тенденції його розвитку.

 

Джаман В.О.
Особливості процесу урбанізації західноукраїнського макрорегіону


Проаналізовано процес урбанізації у західних областях України. Розглянуто особливості формування мережі міського розселення і ступеня концентрації міського населення.

 

Мезенцев К.В.
Історія та методологія суспільно-географічного прогнозування


Проаналізовано історію становлення та розвитку суспільно-географічного прогнозування, його методологічні основи. Визначено інваріантний об'єкт суспільно-географічного прогнозування, чинники та закономірності його розвитку.

 

Шишацький В.Б.
Деякі територіальні особливості протікання електоральних процесів в Україні на парламентських виборах 2002 року


Коротко розкрито територіальні особливості протікання електоральних процесів на парламентських виборах 2002 року. Виявлено деякі закономірності електоральної прихильності населення України. Зроблено спробу оцінити вплив окремих факторів на територіальну диференціацію результатів виборів.

 

Хільчевська І.Г.
Тенденції розвитку та напрямки інтенсифікації українсько-німецьких зовнішньоекономічних зв'язків


Визначено і обґрунтовано основні напрямки вдосконалення територіальної і галузевої структури зовнішньоекономічних зв'язків (торговельних та інвестиційних) між Україною та Німеччиною.

 

Барановський В.Д.
Про умовну мінімізацію суми функцій декількох змінних


Пропонується метод мінімізації суми функцій декількох змінних за допомогою умовних рівнянь. Розглянуто застосування методу для розв'язування геодезичних завдань. Підкреслюється, що метод еффективний у випадках, коли знаходження других похідних менш трудомістке ніж розв'язування систем лінійних рівнянь.

 

Бондаренко Е.Л.
Характеристика структури бази даних для створення карт з регіональної екологічної політики


В статті розглянуто питання формування бази даних для створення карт, які будуть використовуватися для проведення регіональної екологічної політики. Визначені структура бази і групи даних, які необхідно внести до таблиць.

 


ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

 Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

 З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@mail.univ.kiev.ua