Conferences Головна сторінка
 
 

 

ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Геологія

Випуск 22 (2002 рік.)

( 17, 18, 19, 23 )

 

ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ

Щербак Д.М., Приходько В.К., Шевченко В.І
Особливості якісного складу первинних каолінів Жежелівського родовища


Проведено детальне вивчення речового складу первинних каолінів Жежелівського родовища. Встановлено, що власні мінеральні форми титану та заліза відсутні. Якість сировини за більшістю параметрів не поступається первинним каолінам кращих світових родовищ. Показана економічна доцільність розробки Жежелівського родовища.

Щербак Д.М., Шнюков С.Є.
Проблеми періодизації рудоутворення в геологічній історії Землі


Розглянуто металогенічні епохи дорифею Українського щита. Показано, що процеси рудоутворення тісно пов'язані з геохронологічними факторами та геохімічними циклами.

Шевчук В.В., Грінченко О.В., Богданова М.І.
До питання про динаміку насувоутворення в межах скибової зони Українських Карпат


Розглядаються структурні ознаки різнорієнтованих, в тому числі зворотніх щодо головного насуву переміщень в зонах дигітації фронтальних частин покривів. Обговорюються можливі динамічні умови їх виникнення.

Заїка-Новацький Г.В.
Зони мілонітів та бластомілонітів у докембрії Середньопридніпровського мегаблоку


Розглянуті на прикладі Шолоховської мілонітової зони термодинамічні умови утворенння, синхронний структурний парагенез що виникає при формуванні цих зон, та зроблені деякі висновки щодо можливості їх, геологічного картування

.

Татарінова О.О.
Вік Зеленогайської та Павілівської зеленокам'яних структур (Приазовський мегаблок)


Зеленокам'яні породи Зеленогайської ЗС інтрудовано лейкократовими гранітами віком 2480±20 млн років. Павлівська і Зеленогайська ЗС сформувалися, ймовірно, у мезоархеї одночасно з зеленокам''ними поясами Середньопридніпровського блоку. Метавулканіти дацит-андезит-толеїтової формації Зеленогайської ЗС корелюють з чортомликською світою конкської серії.

Андрєєва О.О.
Генетичні типи бентонітових родовищ України та перспективи території України на бентонітову сировину


Стаття присвячена питанню перспективності території України на бентонітову сировину. Автором розглядаються генетичні типи родовищ бентонітів та їх практичне значення для промисловості нашої країни.

Осьмачко Л.С., Таранюк О.В.
Осипенківський гранодіоритовий масив як вторинно-дислокаційна структура


Осипенківський гранодіоритовий масив, що знаходиться в південно-східній частині Західно-Приазовського тектонічного блоку І-го порядку, є вторинною системою ієрархічно підпорядкованих лінз. Вона утворилась внаслідок гранітизації порід західноприазовської серії. Як структура цей масив сформувався внаслідок потужних зсувних деформацій та деформацій стиснення в термодинамічних умовах амфіболітової фації метаморфізму.

Білан О.В., Грінченко В.Ф.
Типи овоїдів у породах Коростенського плутону та деякі питання їх генезису


Запропоновано схему класифікації овоїдів за їх внутрішньою будовою та мінеральним складом. Знахідка овоїдів з породним ядром дозволяє припустити їх метасоматичний генезис.

Шевчук В.В.
PT- умови та глибинність метаморфізму


З урахуванням результатів математичного моделювання теплових полів та напружено-деформівних станів аргументується функціональна залежність таких інтенсивних параметрів метаморфізму як температура і всесторонній тиск від режиму аномальних термофлюїдних потоків.

Мєнасова А.Ш., Гриценко В.П.
Знахідки подільських вендіат та аналіз їх тафономії


Йдеться про існуючі класифікаційні системи для опису викопних решток венду, а також про деякі результати тафономічних та палеоекологічних досліджень.

Киселевич Л.С., Киселевич П.Л.
Геолого-геохімічні особливості артефактів палеоантропів стоянки Малий Раковець ІV (Закарпаття)


Проведено точний кількісний геохімічний аналіз зразків археологічного матеріалу стоянки Малий Раковець-IV, що дало можливість зіставити артефакти з гірськими породами регіону та встановити можливі джерела їх походження. З'ясовані елементи-індикатори для подальшого дослідження.

Курило М.В., Курило М.М.
Давсоніт - нетрадиційна содова і глиноземна сировина на Україні (економічна оцінка, промислово-генетичні і мінеральні типи)


Розглянуто умови утворення, промислово-генетичні і мінеральні типи давсонітової мінералізації на Україні.

Лукієнко О.І., Кравченко Д.В.
Реологічні типи дислокаційної тектоніки Українського щита на Середньому Побужжі (за результатами тектонофаціальних досліджень)


За результатами тектонофаціальних досліджень на Середньому Побужжі визначено сім етапів дислокаційних перетворень архейських грануліт-базитових комплексів та виділені відповідні цим етапам реологічні типи дислокаційної тектоніки Українського щита. Показано, що найбільш суттєву роль у тектонічній будові цієї ділянки щита відіграють в'язкі сланцювато-гнейсуваті розломи, які сформувалися в Р-Т умовах амфіболітового діафторезу (верхня катазона) та активної гранітизації (у зв'язку з формуванням побузького комплексу) гранулітів.

Шунько В.В.
Мінерагенія метасоматичних формацій Українського щита


Впевнено доведена наявність у докембрійських породах Українського щита широкого спектру низько-, середньо- та високотемпературних метасоматитів. Обмежену металогенічну спеціалізацію мають високотемпературні альбітити (уран) і калішпатити (берилій); розширює перспективи виявлення нових рудних формацій існування лиственітів-березитів і грейзенів.

Михайлов В.А., Щербак Д.М., Грінченко О.В.
Порівняльна характеристика металогенії раннього докембрію


Наведено порівняльну характеристику металогенії раннього докембрію основних щитів і кратонів світу (Західно-Африканського, Каапвааль, Зімбабвійського, Австралійського, Канадського, Українського та ін.). Найважливішими епохами золоторудної мінералізації є мезоархейська (3.2-2.9 Ga) неоархейська (2.7-2.6 Ga) та палеопротерозойська (2.2-1.9 Ga) залізорудної - палеопротерозойська, уранової - неоархейська (3.0-2.7 Ga) і палеопротерозойська (2.3-1.8 Ga).

Нестеровський В.А.
До питання гемологічної термінології


Специфіка кожної самостійної дисципліни відображується в її термінології. В статті наведені терміни і поняття, які найбільш часто вживаються в гемології, визначають в значній мірі об`єкти дослідження та положення гемологічної науки серед інших галузей познань

Ржаніцин В.О., Іванік О.М.
Основні проблеми дослідження зсувних процесів в межах Канівського Придніпров'я


В статті наводяться свідчення про сучасний прояв гравітаційних процесів в межах Канівського Придніпров'я. На основі польових спостережень зсувних процесів в Канівському заповіднику виявлено основні причини їх виникнення, оцінено негативний вплив на екологічний стан середовища. З'ясовано необхідність проведення постійного моніторингу природних та техногенних процесів.

Огар В.В.
Зональні послідовності коралів башкирського ярусу Східної Європи


Стратиграфічні одиниці, що виділялись на підставі вивчення коралів (комплекси, зони), мають екосистемну природу, що проявляється у різкій зміні домінуючих викопних угруповань. Аналіз найбільш вивчених розрізів башкирського ярусу Східної Європи - стратотипового району (Західний схил Південного Уралу) та "еталонного" розрізу Донбасу свідчить про три етапи геологічного розвитку цих регіонів у башкирському віці. У стратиграфічних схемах цим етапам, з нашої точки зору, мають відповідати три під'яруси башкирського ярусу.

 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

Гаврилов С.О.
Використання потенціалу грунтової вологи для автоматизації зрошувальної системи


Пропонується пристрій для регулювання водного режиму грунту, який, у складі зрошувальної системи, дозволяє автоматизувати процес зрошування сільскогосподарських культур. Пристрій реалізує прогресивний метод оптимізації водного режиму грунту, не потребує джерел енергії, забезпечує раціональну витрату води, а також вигідно відрізняється простотою конструкції та надійністю.

Корнєєнко С.В.
Особливості хіміко-мінералогічного складу гідроморфних оглеєних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор'я


На основі детальних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор'я наведено характеристику хіміко-мінералогічного складу гідроморфних оглеєних порід в контурах блюдець у порівнянні з уміщуючим субаеральним лесовим покривом.

Кошляков О.Є.
Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору


Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундаменту відновленого Успенського Собору Києво-Печерської Лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови дотримання проектних рішень при експлуатації споруди. Встановлено, що з часом імовірне зменшення стійкості схилу поблизу Собору за рахунок збільшення техногенної складової витрати грунтового потоку.

Байсарович І.М.
Субмаринне розвантаження підземних вод в районі мису Айя


Розглянуто результати багатолітнього моніторингу джерел субмаринного розвантаження в районі мису Айя (південно-західна частина Гірського Криму). Передбачається, що гідрохімічні та гідрооптичні відмінності між підземними водами, що розвантажуються в субмаринних умовах і морськими водами дозволяють успішно застосовувати дані методи при подальших пошуках субмаринних джерел на шельфі Криму.

Шпак О.М.
Проблема забруднення підземного середовища нафтопродуктами в Україні


Геологічне середовище України зазнає значного навантаження від використання, переробки та транспорту нафти та нафтопродуктів. Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову з тяжкими наслідками у недалекому майбутньому. Забруднення нафтопродуктами стосується в першу чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. На сьогоднішній день забруднення підземних вод нафтопродуктами від-мі-чається у багатьох містах України. Більше 120 великих водозаборів знаходиться в зонах явного чи "прихованого" забруднення. Різноманітність форм знаходження та міграції нафтопродуктів у підземному середовищі сприяє розповсюдженню забруднення у підземному середовищі, та водночас ускладнює прогнозування їх міграції та реабілітаційні заходи.

Фіалко О.Й., Ковальчук Л.О.
Вивчення нелінійності теплового поля над покладами вуглеводнів з метою оцінки конвективної складової і прогнозу глибокозалягаючих родовищ нафти і газу (на прикладі Дніпрово-Донецької западини)


В статті пропонуються нові параметри для оцінки ступеня нелінійності геотермограм свердловин (радіус кривизни R та критерій F). Застосування термогазодинамічного метода дозволило виявити найбільш перспективну ділянку для постановки глибокого буріння і отримання промислових притоків газу на Західно-Шебелинській структурі.

 

ГЕОФІЗИКА

Толстой М.І.
До проблем вивчення неогеодинамічних явищ


В статті наведені основні причини і прояви динамічних процесів, методи їх реєстрації і області застосування. Відмічається фундаментальний характер неогеодинамічних явищ в геологічних утвореннях і необхідність їх вивчення методами динамічної геофізики і геології.

 

ГЕОІНФОРМАТИКА

Михайліченко О.М., Жуков М.Н.
Комп'ютерне моделювання петрохімічної еволюції гранітоїдів засобами інформаційної системи "Фільтр" (на прикладі північно-західного району Українського щита)


Показано можливість комп'ютерного моделювання петрохімічної еволюції магматичних утворень засобами інформаційної системи "Фільтр" на прикладі гранітоїдів Північно-Західного району Українського щита. Установлено еволюційну послідовність, що віддзеркалює закономірну зміну в часі хімічного складу досліджуваних гранітоїдів.


ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua