Conferences Головна сторінка
 
 

 

ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Геологія

Випуск 23 (2003 рік.)

( 17, 18, 19, 22 )

 

ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА ГЕОЛОГІЯ, МІНЕРАЛОГІЯ, ГЕОХІМІЯ ТА ПЕТРОГРАФІЯ

Остапенко Г.Т., Павлов Г.Г., Грінченко В.Ф., Куц В.О.
Експериментальне моделювання анатексису в блоках ендербіту, біотит-амфіболового гнейсу та двупіроксенового сланцю в умовах водного тиску


Проведені екперименти по моделюванню процесу анатексису (часткового плавлення) в блоках ендербітів, амфібол-біотитового гнейсу та двупіроксенового сланцю при температурах від 700 до 950 0С та тисках Н2О - 100-200 МПа. Перші порції розплаву виникають у вигляді міжзеренних плівок на межі пльовий шпат - кварц при температурах вище 700 0С. Заміщення води вуглекислотою при тому ж загальному тиску підвищує температуру початкового плавлення.

Лукієнко О.І.
Зв'язок та взаємозумовленість зсувної деформації й зеленосланцьового метаморфізму при кліважній течії гірських порід в зонах в'язких розломів мезозони


Шевчук В.В., Павлов Г.Г., Грінченко О.В.
Сланцюватість та її співвідношення з іншими метаморфогенними текстурами


Аналіз використання термінів "сланцюватість", "листуватість" та "кліваж" показав існування суттєвих розбіжностей у поглядах відносно їх змісту, що породжує непорозуміння між геологами. Рекомендується повернутися до початкових значень цих термінів - сланцюватості, як об'ємно-площинної текстури, а кліважу, як механічної здатності породи розколюватися на пластинки. З цих позицій обговорюються співвідношення між сланцюватістю та іншими структурно-текстурними елементами. Пропонується класифікувати прояви сланцюватості окремо за морфологічними та генетичними ознаками.

Павлов Г.Г., Білан О.В.
Особливості дії діабазів на вміщуючі гранітоїди (Коростенський плутон УЩ)


Гаценко В.О., Павлов Г.Г., Кислюк В.В.
Біметасоматичні скарни Чемерпільського рудопрояву золота (Український щит)


Перехідні породи між силікатними та карбонатними глибокометаморфізованими утвореннями в межах Чемерпільського рудопрояву є результатом біметасоматичного скарнування вихідних карбонатних та силікатних товщ в умовах високих ступенів метаморфізму. Показано подібність (у загальних рисах) процесу на тотожних за речовинним складом об'єктах Середнього Побужжя.

Грінченко О.В.
Ранньо-середньо архейські кратони та особливості архейської мінералізації


Подано порівняльну еволюцію мінералізації Ранньо-Середньо Архейських кратонів Pilbara (Зах.Австралія), Kaapvaal (Півд.Африка) та Українського щита. Деякі особ-ливості Архейської мінералізаціі всесвітньо відомих кратонів можуть бути ко-рисними при пошуках можливих типів мінералізації Українського щита в Археї.

Шевченко В.І.
Глинисті мінерали на Бахтинському родовищі плавикового шпату


Досліджені глинисті новоутворення в метасоматитах Бахтинського родовища плавикового шпату в Придністров'ї. В навколорудно змінених породах визначений гідротермальний дикіт на відміну від каолініту аутигенного походження в піскови-ках, що не зазнали метасоматичних перетворень.

Курило М.В.
До характеристики процесів катагенетичного рудоутворення


Стаття присвячена ролі катагенетичних змін осадових порід для рудоутворення. Приведена детальна характеристика Трускавецького свинцево-цинкового родовища. Показана важливе значення високомінералізованих водних розчинів (розсолів) в утворенні сірчано-сульфідної мінералізації.

Гриценко В.П., Заїка-Новацький Г.В.
Проект створення централізованої бази даних збереження музейних колекцій, кернів опорних свердловин та стратотипів


Автори пропонують створити в Україні централізований комп'ютерний банк стратотипових розрізів, опорних геологічних розрізів, палеонтологічних колекцій державних організацій та приватних осіб. Такий банк даних може бути створений та накопичуватись на базі Геологічного музею або Геоінформу. Він мусить бути доступним для роботи геологів, як в Україні, так й за її межами. Автори наводять деякі результати конференції "Природні та культурні ландшафти. Геологічні основи", яка відбувалася у вересні 2002 року, в Ірландії.

Нестеровський В.А., Клещенко С.О., Михайлова О.М.
Петрографічний склад кристалічних порід району Антарктичної станції "Академік Вернадський"


На основі кам`яного матеріалу, зібраного у другому Антарктичному рейсі НДС "Ернст Кренкель" - 1998 р. надано результати петрографічних досліджень корінних порід о. Галіндез архіпелагу Аргентинські острови. Виділені та описані різноманітні породи метаморфічного та магматичного генезису: катаклазити, кристалосланці, граніти, андезити

.

Попова Л.В.
Мікротеріофауна з сучасного руслового алювію Дніпра: тафономічне та біостратиграфічне застосування


Аналіз мікротеріологічних решток з субфації прируслової відмілини руслового алювію Дніпра дозволяє отримати дані про поширення і еволюційні перетворення пізньонеоплейстоценових дрібних ссавців, а також встановити деякі закономірності формування алювіальних місцезнаходжень фауни.

Михайлов В.А., Михайлова Л.С., Біляк В.Г.
Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття


Наведені докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб'ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують 66% видобутку золота США. Рудна мінералізація Рахівського рудного району, що представлена родовищем Сауляк, кількома проявами, літо- і гідрохімічними аномаліями золота, має риси подібності до родовищ Карлін-типу. Про це свідчить їх локалізація у зоні шар'яжно-насувних дислокацій, в карбонатвміщуючих вуглецевих товщах, розсіяний стратиформний характер мінералізації, наявність зон силіцифікації і піритизації, структурні і мінералогічні особливості руд, велике Au/Ag відношення тощо.

Мєнасова А.Ш.
Нові знахідки подільських вендіат


В цій роботі даються описи нових родів та видів вендських Metazoa, відбитки яких були знайдені в кар'єрі Дністровської ГЕС, а також найбільше вживані терміни які використовуються при їх описах.

Митрохин О.В.
Вихідні магми базитів Володарськ-Волинського габро-анортозитового масиву


На підставі розрахунків валового складу визначений імовірний склад вихідних розплавів базитової асоціації Володарськ-Волинського масиву. Зроблено висновок, що первинна магма відповідала сублужному високоглиноземистому лейкобазальту, який підлягав диференціації у кількох проміжних камерах з відокремленням помірноглиноземистих сублужнобазальтових рідких фракціонатів.

Осьмачко Л.С.
Західне крило Центрально-Приазовської синформи - складна дислокаційна структура


Безвинний В.П.
Про просторовий і генетичний зв'язок рідкіснометального та золотого зруденіння у структурах західного обрамлення Корсунь-Новомиргородського плутону


За результатами геологічних, геохімічних та металогенічних досліджень у західному обрамленні Корсунь-Новомиргородського плутону (насамперед на Петроострівському рудному полі) встановлено закономірність у розташуванні рідкіснометальних та золоторудних об' єктів, що зумовлена єдністю структурного контролю та належністю зруденіння до одного етапу рудоутворення з поступовою та закономірною еволюцією рудоносного флюїду.

Курило М.М.
Геолого-економічна оцінка сировинної бази плавикового шпату на Україні


Стаття присвячена флюориту як мінеральній сировині для чорної металургії. Приведена детальна характеристика Покрово-Киреєвського і Бахтинського родовища плавикового шпату як одних з найбільш перспективних на Україні. Особливу увагу приділено економічній оцінці цих родовищ. Україна може забезпечити свої потреби у флюориті за рахунок власних ресурсів.

 

ГІДРОГЕОЛОГІЯ ТА ІНЖЕНЕРНА ГЕОЛОГІЯ

Огняник М.С., Максимов В.Г., Диняк С.А.
Результати ліквідації нафтохімічного забруднення на території складу паливо-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль"


Екологічну ситуацію щодо нафтохімічного забруднення в Україні слід розглядати як кризову. забруднення нафтопродуктами стосується в перше чергу підземних вод, що є основним джерелом питного водопостачання. Приводяться результати ліквідації нафтохімічного забруднення підземних вод на території складу паливо-мастильних матеріалів аеропорту "Бориспіль".

Фіалко О.Й., Конецька Т.А.
Екологічні аспекти гідрохімії вод глибокого залягання


Стаття присвячена питанню забруднення підземних вод продуктами діяльності людини. Авторами пропонується створення системи регіональних моделей моніторингу.

Мандрик А.М., Католіченко С.В.
Уточнення гідрогеологічних умов західної частини зони обов`язкового відселення


Розглянуті питання схематизації гідрогеологічних умов території України та Білорусії, що забруднені внаслідок аварії Чорнобильської АЕС. Наведена структурна схема досліджень для створення геофільтраційної моделі

Корнєєнко С.В., Шнюков С.Є.
Прикладне значення геохімічних досліджень гідроморфних оглеєних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор'я


На підґрунті результатів, отриманих під час виконання спеціальних комплексних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території регіону Північно-Західного Причорномор'я розроблені принципи і показники якісної й кількісної оцінки ступеня оглеєння деградованих лесових відкладів у контурах блюдець.

Корнєєнко С.В.
Порівняльна характеристика деформаційних властивостей субаеральних лесових і гідроморфних оглеєних порід у контурах западинних морфоскульптур (блюдець) Північно-Західного Причорномор'я


На основі результатів, отриманих при виконанні спеціальних комплексних інженерно-геологічних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території Північно-Західного Причорномор'я, наведено докладну характеристику деформаційних властивостей гідроморфних оглеєних порід у контурах блюдець у порівнянні з уміщуючим субаеральним лесовим покривом.

Шостак А.В., Фіалко О.Й.
Зміна фільтраційних властивостей глинистих грунтів у процесі їх консолідації


Розглядаються результати лабораторного вивчення показників фільтрації глинистих порід, які зазнають значних навантажень. Визначено головні закономірності у зміні фільтраційних властивостей порід різного гранулометричного складу. Подається теоретичне обгрунтування причин такої зміни протягом довготривалого процесу консолідації глинистих грунтів.

 

ГЕОФІЗИКА

Толстой М.І., Шабатура О.В., Онищук І.І., Бичок В.Д.
Неогеодинамічні особливості порід кристалічного фундаменту природного заказника „Жуків Хутір" за даними екогеофізичних досліджень


На прикладі досліджень неогеодинамічних процесів в породах кристалічного фундаменту природного заказника "Жуків Хутір" комплексом екогеофізичних робіт була доведена висока інформативність структурно-геодинамічного картування в поєднанні з геофізичними методами (еманаційна зйомка, мікроелектрозондування)

Гейхман А. М.
Вплив регулюючих параметрів на результат передбачення та вилучення поверхневих кратних хвиль засобом рядів розсіювання Борна


Розглядається задача передбачення та вилучення кратних хвиль, пов'язаних з поверхнею, засобом борновських рядів розсіювання. Приведені теоретичні засади методу. На синтетичній моделі показано вплив регулюючих параметрів засобу на результат передбачення та вилучення кратних хвиль.

 

ГЕОІНФОРМАТИКА

Михайліченко О.М., Жуков М.Н.
Побудова ієрархічної класифікаційної схеми гранітоїдів північно-західного району УЩ на основі комплексу мінералого-петрографічних даних


Приведено результати кластеризації гранітоїдів Північно-Західного району УЩ на основі комплексної петрографічної інформації засобами інформаційної системи "Фільтр". Для вивчених гранітоїдних петротипів побудовано ієрархічну класифікаційну схему.

Шостак І.К.
Методика експертної оцінки пріоритетів реконструкції зрошувальних систем


Запропоновано методику експертної оцінки, реалізованої в інформаційно-порадчій системі "Реконструкція", що є інструментом для здійснення обгрунтованого вибору пріоритетності реалізації заходів з реконструкції та модернізації зрошувальних систем на основі оцінки стану та умов функціонування наявних природно-агромеліоративних систем за групами екологічних, економічних та технічних критеріїв.

Пастух М.В.
Про точність визначення створної точки


Автор розглядає місце і роль створної точки та розкриває точність визначення її через середні квадратичні похибки. Величина похибки визначення створного пункту не перевищує похибки центрування та візування геодезичного приладу. Гнучкість у виборі створної точки доводить польові обчислення до min. і надійно їх контролює.


ГЕОЛОГІЯ БІОЛОГІЯ ГЕОГРАФІЯ

Web-сайт створений за підтримки консорціуму IREX

З приводу розміщення матеріалів контактуйте: Дмитро Кравченко, dmitry_k@univ.kiev.ua